Informace k přijímačkám na FF

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Přihlášky ke studiu lze podat:

 • elektronickou formou od 1. 1. 2019 na adrese http://eprihlaska.upce.cz.
  • Přihláška se netiskne a na fakultu se nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče. Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.
 • na standardním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR“ (tiskopis SEVT)
  • Přihlášku je nutné zaslat na adresu: Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice 2.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí on-line platební kartou, bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou (výhradně složenkou typu A). Podrobnosti k platbě najdeš v posledním kroku e-přihlášky.
U obou typů přihlášek je platbu ve výši 500,- Kč třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
1920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

Pokud se hlásíš do bakalářského studia, zašli:
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, kterou předlož nejpozději v den písemné přijímací zkoušky před jejím konáním, případně do data určeného studijním oddělením Fakulty filozofické
 • Případně další dokumenty, které jsou vyžadovány k přijímacímu řízení jednotlivých oborů (viz PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK)

 

Připrav se

4

Podívej se, na co se připravit

Zajímá tě z čeho budou přijímačky? Více informaci najdeš u jednotlivých oborů.

 

Přijd' na přijímačky

5

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu
 • úspěšné ukončení úplného středního vzdělání maturitní zkouškou
 • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, kterou předlož nejpozději v den písemné přijímací zkoušky před jejím konáním, případně do data určeného studijním oddělením Fakulty filozofické

 

 

Můžeš bez přijímaček?

Splňuješ podmínky pro přijetí bez přijímaček?

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Jsou vypisovány pro jednotlivé obory, podívej se na ten, který tě zajímá:
Religionistika (Bc.)
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje následující podmínky a doloží je úředně ověřenými kopiemi vysvědčení. Uchazeč má průměr známek z dále uvedených předmětů na střední škole (pokud se tyto předměty vyskytují) do 1,60 včetně (při běžném pětistupňovém známkování). Jde o tyto předměty: čeština (resp. vyučovací jazyk), cizí jazyky, dějepis, základy společenských věd, religionistika, přičemž průměr je počítán ze známek minimálně ze tří různých předmětů. Průměr se počítá z výročních vysvědčení prvních tří ročníků a pololetního čtvrtého ročníku. Student zašle ověřené kopie těchto dokladů na studijní oddělení Filozofické fakulty.

 

Příklady z přijímaček

Připrav se na přijímačky

Připrav se na přijímačky, ať tě nic nepřekvapí. Podívej se na požadavky k jednotlivým oborům a zkus si ukázkové testy.

 

Den otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Přijď si vše prohlédnout osobně

úterý 28. ledna 2020 od 14 hod.
sobota 8. února 2020 od 10 hod.

Místo konání posluchárna EB E1, Studenská 95

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležité termíny:
Bakalářské studium:
uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2020
přijímací zkoušky: 2. – 3. 6. 2020

Navazující magisterské studium:
uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2020
přijímací zkoušky: 8. – 12. 6. 2020

 

Přípravné kurzy

Připravíme tě na přijímačky

PŘÍPRAVNÉ KURZY
Fakulta filozofická nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy:
 • Přípravné kurzy z anglického jazyka pro obory Anglický jazyk pro odbornou praxi a Anglický jazyk – specializace v pedagogice
 • Přípravné kurzy pro obor Humanitní studia

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Rozhodnutí o přijetí je uchazeči zasláno do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení, a to doporučeným dopisem.

Nemůžeš se dočkat dopisu s rozhodnutím o přijetí? Nabízíme online výsledky přijímaček, po zadání svého rodného čísla bez lomítka nebo univerzitního čísla uchazeče. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si případně můžeš stáhnout z našich stránek.

Uchazeč má právo v předem domluveném termínu do uplynutí 30 dnů od konání písemné přijímací zkoušky nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.
Přezkumné řízení:
Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění pozdějších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.